PrivatFöretag
PrivatFöretag

Miljöpolicy

Göran Sjödéns Rehabshop AB och dess två dotterbolag: Göran Sjödén Rehab Distribution AB samt Göran Sjödén Rehabshop Norge A/S tar sitt ansvar som samhällsmedborgare mycket allvarligt. Vi köper och säljer produkter av hjälpmedelskaraktär till privatpersoner och landsting i Sverige och Norge. Detta kräver stort intresse och kunnande om produkter och människors behov. Att värna om miljön och i synnerhet vårt klimat, anser vi vara ett område där vi skall bidra på ett ansvarsfullt sätt.

Vi vidtar åtgärder för att förebygga och minimera vår negativa miljöpåverkan, och vi hanterar den negativa miljöpåverkan som inte helt kan elimineras på ett ansvarsfullt sätt. Vår största miljöpåverkan idag är inom transporter för att få gods till och från butiken och lagret. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde.

Detta innebär bland annat att vi tillsammans verkar för att ständigt förbättra oss inom områdena:

  • Miljöskydd är en viktig del när vi utvärderar vår affärsverksamhet.
  • Inom vårt verksamhetsområde skall vi värna om vår miljö genom att minimera våra produkters negativa miljöpåverkan under hela livscykeln. Vi arbetar med produkter av god kvalité och hållbarhet och lägger resurser på att utbilda kunder i hur de sköter sina produkter för att öka livslängd.
  • Vi efterlever nationell och internationell miljölagstiftning, och agerar som god förebild och där så är möjligt försöker vi deltaga i frivilliga initiativ.
  • Vår personal är utbildad och motiverad att uppträda och agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete.
  • Vi kommunicerar och samverkar med samtliga intressenter samt redovisar öppet resultat och utveckling.
  • Våra leverantörer skall kunna visa att de driver sin verksamhet på ett för miljön skonsamt sätt.

Göran Sjödén VD

Uppdaterad 2016-12-12 med de dotterbolagens fullständiga namn
Uppdaterad efter 2016-12-22 med en liten beskrivning om vad Vi gör.
Uppdaterad 2017-12-01 med nytt årtal
Uppdaterad 2018-01-18 med utbildning som positiv miljöpåverkan samt årtal
Uppdaterad 2019-12-01 med nytt årtal
Uppdaterad 2020-12-31 med ny företagsstruktur.